HAY  SANAYİCİ VE İŞADAMLARI

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Faaliyet Alanı

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: HAY SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİdir.

Kısa adı”HAYSİAD” dir.

Derneğin merkezi  İSTANBUL’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2-Dernek,

Yurt içinde ve yurt dışında işadamlarını, serbest meslek mensuplarını, akademisyenleri, bürokratları, üst düzey yöneticileri bir araya getirerek, kişisel, maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyişlerini geliştirmek,  insan, bilgi, para unsurlarını denge ve uyum içinde sevk ve idare etmek,

İştirak düsturu ile hareket ederek, işadamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve iş kolları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

İş adamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar ve üst düzey yöneticiler arasında irtibat kurarak ülke ekonomisine makro ve mikro düzeyde katkı sağlamak,

İç ve dış pazar araştırması yapmak, üretici ve tüketiciler arasındaki irtibatı sağlamak, uygun iş alanlarını tespit etmek ve geliştirilmesini temin etmek,

İşadamlarının, serbest meslek mensuplarının, bürokratların, akademisyenlerin ve üst düzey yöneticiler ile çalıştırdıkları kişilerin gelişimlerine ve verimliliklerine katkı sağlamak, iş ve serbest meslek alanları ile gerekli diğer alanlarda mesleki yönden insanların yetişmesine yardımcı olmak,

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında dernek birimleri aracılığı ile ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yardıma muhtaçlara, öğrencilere, ayni ve nakdi yardımlar yapmak, ayrıca tıbbi yardımlar ile tedavi imkânları sağlamak, başta derneğimiz üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine kitap, dergi, eğitim ve iş aracı, bedelli veya bilabedel, dağıtımını yapmak, yeni yetişen nesillerin bilinç düzeyinin yükselmesine ve ileri düzeyde teknik donanıma sahip olmalarına yardımcı olmak,

Manevi değerlerimizi ve manevi dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek,

Her alanda sosyal sorumluluk projelerini düzenlemek ve destek vermek,

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ve teknolojik yönden güçlenerek dünyada lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkıda bulunmak,

Temeli manevi değerlerimizden gelen insani yardım odaklı yurtiçi ve yurtdışında yardımlaşma ve dayanışmada bulunmak, bu alanda kurulu sivil toplum kuruluşları ile çözüm ortaklığı ve iş birliği yapmak,

İhtiyaç sahiplerine ve teşvik amaçlı olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermek, akademisyenlerle iş birliği yapıp gerektiğinde projelerini desteklemek,

amaçları ile kurulmuştur.

Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için, yurt içinde ve yurtdışında ticari geziler düzenlemek,

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonominin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.
 2. Özellikle iş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.
 4. Özellikle iş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar.
 6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.
 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.
 8. Yurt içinde ve yurt dışında fuarlar düzenlemek,
 9. Meslek komiteleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
 10. İş forumları düzenlemek, raporlar hazırlamak, bunlarla ilgili kitap ve broşürler hazırlamak,
 11. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 12. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, ulaşım vasıtasını, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 16. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, iştirak etmek ve işletmek,
 17. Toplumun yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 18. Toplumda beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, sergi, spor, yurtiçi ve yurtdışı gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 21. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 22. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, esnaf, sanayi ve ticaret odalarından, borsalardan ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, bunlarla iş birliği yapmak, ortak ticari faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde şirket kurmak,
 23. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla faaliyet ve görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 24. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 25. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 26. Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.
 27. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 28. Mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinler alınarak, yerli ve yabancı özel ve resmî kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan dernek merkezi veya şubeleri aracılığı ile işbirliği yapar, temsilci gönderir veya temsilcilerini geri çeker.
 29. Her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal alanda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, bilgi ve becerinin arttırılması için yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarını araştırır, bu yöndeki girişimleri teşvik eder, çalışmalar yapar.
 30. Mülkî amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.
 31. Amaç ve çalışma konularına yönelik olarak kredi almak da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile borçlanmak için her türlü hukukî icraat ve işlemi yapabilir.
 32. Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde bulunan ilim adamları ve öğrencilere ilmi, maddi ve her türlü yardim ve katkıda bulunmak, burs vermek,
 33. Bilgi, Yönetim, finans gibi sistemler konusunda her türlü faaliyeti gerçekleştirir. Bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar.
 34. Amaç ve faaliyetleri için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanır, periyodik yayın faaliyetlerinde bulunur. Basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köseler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sine vizyon, mültivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler. Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, bütün üyelerinin yardımlaşması için gerekli her türlü faaliyeti gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi; bireysel ve kurumsal olmak üzere istediği kategoride aidat ödemek üzere bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-İkazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Görevler ve Yetkiler

Dernek Organları

Madde 7– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Haysiyet Divanı (Disiplin Kurulu)

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.         Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Yönetim Kurulu 10 (on)  asıl ve 10 (On) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir yönetim kurulu sekreteri, bir sayman (muhasip) üye ve iki yönetim kurulu üyesini belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.  Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu Üyesi istifasını dilekçe ile sunmak zorundadır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulca belirlenen yönetim kurulu yedek üye listesinden yönetim kurulunca yerlerine yenileri belirlenir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Diğer Kurul Ve Komisyonlar:

Madde  13: Dernekte öncelikle Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve diğer üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği karara istinaden yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunacak kurul ve komisyonlar kurulur. Ancak bu kurul ve komisyonlara; Genel Merkez Yönetim Kurulu ile denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Haysiyet Divanı (Disiplin Kurulu)

Madde 14: Dernek bünyesindeki Şube ve üyelere isnat edilen disiplinsizlik vb. durumlarda konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak, ilgili konuda Kanunlara ve Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Haysiyet Divanı genel kurulca dernek üyeleri arasında arasından üç (3) asıl üç (3) yedek üye olmak üzere seçilir. Üyeliklerde boşalma halinde; sırasına göre yedek üyeler getirilir.

Haysiyet Divanı Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 15:

 1. Haysiyet Divanı Dernek Genel Merkez ve/veya Şube Yönetim Kurulunca kendisine gönderilen olay ve konuları inceler, soruşturur ve karara bağlar.
 2. Dernek Tüzüğüne göre Haysiyet Divanı; tahkikat yapar, görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.
 3. Haysiyet Divanı gündemine gelen dosyaların incelenmesi sırasında, yetkisi dışında bir ceza ile tecziyesi gereken durumların tespiti halinde, incelemeyi müteakip soruşturma raporunu karara bağlanmak üzere Yönetim Kurulu’na iade eder.
 4. Haysiyet Divanı gündemine gelen ancak görev süresinin tamamlanması sebebiyle sonuçlandırılamayan işler, yeni seçilen Haysiyet Divanınca karara bağlanır.
 5. Haysiyet Divanı neticelendirdiği işler ile ilgili hazırladığı raporu, Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir.

Disiplin Cezaları

Madde  16:  Disiplin cezaları;

Bu cezalardan; uyarma, kınama Haysiyet Divanı, üyelikten çıkarma cezası ise Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 • Uyarma Cezası

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1-    Dernek binasında ve Dernek faaliyetleri esnasında diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, Derneğin saygınlığını sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak,

2-     Derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek,

3-    Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

4-     Dernek organlarına seçilmiş üyelerden yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak,

5-     Haysiyet Divanı’na  sevk edilmiş üye hakkındaki karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak,

6-     Yetkisi ve izni olmadan Dernek adına, basın kuruluşları ile görüşmek, açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak,

7-     İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,

8-     Bir üye ya da gönüllünün Dernek içinde ya da birimlerde çalışmasını görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak,

9-     Dernek içinde veya dışında yöneticilere, büyüklerine, küçüklerine ve derneğin diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,

10-  Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

 • Kınama Cezası

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1-    Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Dernek içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Derneğe zarar vermek,

2-  Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla, Dernek adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb. davranışlarda bulunmak,

3-   Bir başka üye hakkında, mesnetsiz ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,

4-   Dernek içinde ya da Dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve Derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, dayatmak vb. hareketlerde bulunmak,

5-   Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak,

6-    Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek,

7-   Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,

8-   Dernek içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu Dernek işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek,

9-    Derneğe ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakı, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, Dernek dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,

10-   Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunmak,

11- Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde, toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunmak veya olay çıkartmak,

12- Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

13-  Derneğin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli, rehber ya da sorumlu ile tartışmak görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,

14-   Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

15-   Haysiyet Divanı soruşturmalarında, Haysiyet Divanını oyalamak, yalan beyanda bulunmak,

16-  Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik ve genelgelerine  aykırı  iş ve işlemlerde bulunmak,

17-   Haysiyet Divanı’nın gizlilik ilkesini ihlal etmek,

18-   Dernek yetkililerinin ve Haysiyet Divanı’nın çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

19- Dernek içinde üyeler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek davranışlarda bulunmak, dedikodu yapmak, yalan söylemek,

20-   Dernek yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

21-   Dernek yöneticileri ve Dernek üyeleri hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak, benzeri fiillere teşebbüs etmek.

 • Üyelikten Çıkarma

6.madde hükümleri uygulanır.

 • Öngörülmemiş Disiplin Suçları

Yukarıda sayılan ve  disiplin  cezası  verilmesini  gerektiren  fiil  ve  hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 • Toplu Olarak İşlenen Disiplin Suçları

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında,  suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı ceza verilir.

 • Cezalarda Ağırlaştırıcı Ve Hafifletici Sebepler

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin  suçlarına  uygulanacak  cezaların  takdiri ceza  vermeye yetkili kurullara aittir. Tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir. Kurullar, takdir hakkının gerekçesini kararlarında açıklar.

 • Tazminat (Zararın Ödetilmesi)

Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleriyle maddi bir zarara yol açan üye ve dernek görevlilerine, disiplin cezası verilmesi yanında, sebep olduğu maddi zarar da rayiç bedel üzerinden tazmini için Yönetim Kurulunca hukuki yollara başvurulur.

Dernek Ana Tüzüğü, Talimat, Yönetmelik, Yönergeler, Duyurular ve diğer düzenlemelerle belirtilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasaklanan işleri yapan dernek görevlileri ve üyelere uygulanan cezalardır.

 • Disiplin Soruşturması
 1. Denetim Faaliyetleri sonucu yapılan tespitler, üyelerden veya yönetim kurulu kararı ile veya bir olay hakkında Haysiyet Divanı’na intikal ettirilen şikayetler bu kurulda görüşülür.
 2. Genel Sekreter, Şube Başkanın yazılı talepleri ile yazılı şikâyetin bulunmaması durumunda,  konunun önemine binaen, Haysiyet Divanı kendi takdirini kullanarak soruşturma yapabilir.
 3. Haysiyet Divanına sevk edilen üye dernek organlarında görevli ise; Haysiyet divanı ön inceleme yaparak disiplin suçu verebilecek somut delillere göre o üyeyi soruşturma bitene kadar açığa alabilir. Görevden el çektirebilir.
 • Savunma Hakkı

Disiplin cezasının verilebilmesi için suçun oluşumuna konu kişi veya kişilerden yazılı savunma alınır. Yazılı savunmasını yapabilmesi için tebellüğ tarihinden itibaren ilgiliye 7 gün süre verilir. Verilen süre içinde yazılı savunmasını vermeyenler veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyenler  savunma  hakkından vazgeçmiş sayılır.

 • Karar Verme Şekli

Disiplin Kurullarında konu hakkındaki değerlendirmelerin sonucunda, karar oylama suretiyle verilir, oylama açık oyla yapılır ve karar için toplantıya katılanların oy çokluğu yeterlidir. Oylamada çekimser kalınamaz. Karar başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra karar özeti şeklinde bir tutanakla Yönetim Kuruluna ve ilgiliye tebliğ edilir.

Üye bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 1(bir) ay içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir. Yönetim Kurulu 15 (onbeş) gün içerisinde karar vermediği takdirde itirazı reddetmiş sayılır.

İtirazın reddedilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Disiplin  Kurulu bu hususu ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alır.

Konunun Haysiyet Divanı intikalinden itibaren Disiplin Kurulu en geç 3 ay içinde karar vermek zorundadır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Miktarları belirlemek, artırmak veya eksiltmek konusunda Genel Kurul yetkilidir, ancak Yönetim Kurulu görev süresi boyunca her yıl için 10.-TL (On Türk Lirası) ile 2.000.-TL (İkibin Türk Lirası) arasında artırmaya ve eksiltmeye mezundur.

a- Bireysel Üyelik için yıllık aidat :600- TL (Altıyüz Türk Lirası)

b- Kurumsal üyelik için yıllık aidat :1.800.-TL (Binsekizyüz Türk Lirası) ’dır.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şube Yönetim Kurulunun Seçimi, Oluşumu Ve Görevleri;

Madde 23- Şube Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler arasından en geç 7 iş günü içerisinde gizli oyla, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı,  bir  Muhasip, ve üç üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Başkanıdır. Oylamalarda, oyların eşitliği hallerinde başkanın oyu iki oy sayılır.

a) Şube Yönetim Kurulu Genel Kuruldan hemen sonra, kurullara seçilen üyelerin yeni görevlerini ve Genel Kurulda tanzim olunan evraklarını, 30 gün içerisinde, Dernekler Müdürlüğü’ne teslim ederler. Genel Merkezin istediği, şube Genel Kurul evraklarından yeteri kadarını da 30 gün içerisinde, dernek Genel Merkezi’ne teslim eder veya ulaşımını sağlarlar.

 b) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul işlemlerini tamamladıktan sonra, dernek tüzüğünde yazılı görevleri, Genel Kurul’da alınan kararları ve Genel Merkez’den gelen emir ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını yapar,

 c) Uygulamada karar verilemediği durumlarda Genel Merkez’den bilgi alır,

 d) Çalışmalarında Genel Merkez’i örnek alarak verilen yetkilerini kullanır.

 e) Şubeler her yıl yıllık faaliyet raporunu en geç Ocak ayı sonuna kadar, genel istatistik bilgileri içeren  raporu yazı ekinde Genel Merkez Yönetim Kurulu başkanlığına bildirir.

 f) Şubeler her üç ayda bir hesap akışını kesin olarak, borç alacak dahil Genel Merkez’e bildirir.

 g) Faaliyetlerinde mutlaka karar alır ve gelir giderlerini yasa ve tebliğlere uygun yapar.

 h) Şubeler gerek dış ilişkilerde tüzük de yazılı icraatları gerçekleştirebilmek için Genel Merkez’den izin alırlar veya Genel Merkez Kurulunca yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışırlar.

 I) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yayımlayacağı, personel, kira, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, üye kabulü, yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar için genelge çıkararak şubelere bildirir ve şubeler bu genelgelere uymak zorundadır.

 i) Kanun, Tüzük ve Genelgelere uymayan yönetici ve üyeler hakkında Disiplin Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda, suçu tespit edilenler, uyarılır, görevi değiştirilir veya görevden alınırlar,

 j) Şubelerin her yıl yapacağı burs ve yardımların miktar ve şekilleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve şubelere bildirilir.

Şube Gelirleri Ve Genel Merkez Payları:

Madde- :24 Şube gelirleri, üye aidatları, bağış ve yardımlar, ortaklık ve iştirak payları, lokal gelirleri, sergi, kermes, kurs, yarışma, kira gelirleri ve tüzükte yazılı faaliyetlerden doğan gelirlerdir. Gelirler makbuz karşılığı tahsil edilir, giderler mutlaka fatura ve fatura yerine kullanılan yasal belgelerle muhasebeleştirilir. Şubeler, aylık tahsil ettiği net gelir toplamının %20 lik kısmını, aylık olarak takip eden her ayın 10’una kadar Genel Merkez hesabına gönderirler. Bu miktar her Genel Merkez Genel Kurulunda gerekirse artırılır veya azaltılır. Bu hususta Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun genelgelerine uyulur.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği,

Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, MART ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şubelerin Borçlanma Usulü;

 Madde 26-Dernek şubesi gerektiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinden ve üyelerinden 20.000.-TL (yirmibinTL) ye kadar borç alabilir, Yönetim Kurulunca belirlenecek yönetmelik doğrultusunda ödeme yapar.

20.000.-TL (YirmibinTL) veya muadili döviz tutarı üzerinde Bankalardan kredi alma, üçüncü Kişilerin kredilerine  kefil olma, kambiyo senetleri düzenleme veya kambiyo senetlerine kefil olma, aval verme ve derneği herhangi borç veya taahhüt altına sokacak işlemlerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı alınması şarttır. Ayrıca Şubeler Gayrimenkul alma hususunda Genel Merkezden izin almak zorundadır.

Temsilcilik Açma

Madde 27-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzük Değişikliği

Madde 28-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 29– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 30-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Hay Sanayici Ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 31-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.